“Viele Grüße aus Bangkok, Steve”

25. Januar 2018 at 14:53

"Viele Grüße aus Bangkok, Steve"